Dưới đây là hình ảnh của 40 bạn nữ sinh Đại học Xây Dựng được nhận học bổng Merali năm học 2015 – 2016:

Bui Thi Uyen

Bạn Bùi Thị Uyên, khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Cao Thi Le Thu

Bạn Cao Thụ Lệ Thu, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Dang Nhu Quynh

Bạn Đặng Như Quỳnh, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Dao Thi Huyen

Bạn Đào Thị Huyền, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Dao Thi Linh

Bạn Đào Thị Linh, khoa Cơ khí xây dựng, Đại học Xây Dựng


Do Thi Lan Anh

Bạn Đỗ Thị Lan Anh, Khoa Xây dựng DD &CN, Đại học Xây Dựng


Do Thuy Linh

Bạn Đỗ Thùy Linh, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Doan Thi Thuy

Bạn Đoàn Thị Thúy, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Ha Thi Anh

Bạn Hà Thị Anh, Khoa Xây dựng DD & CN, Đại học Xây Dựng


Hoang Thi Lan

Bạn Hoàng Thị Lan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây Dựng


Le Thi Dung

Bạn Lê Thị Dung, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Le Thi Hoa

Bạn Lê Thị Hoa, Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Đại học Xây Dựng


Le Thi Hong Nhan

Bạn Lê Thị Hồng Nhan, Khoa, Kiến trúc & Quy hoạch, Đại học Xây Dựng


Le Thi Kim Huyen

Bạn Lê Thị Kim Huyền, Khoa Kinh tế và & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Le Thi My Linh

Bạn Lê Thị Mỹ Linh, Khoa Xây dựng DD & CN, Đại học Xây Dựng


Le Thi Van

Bạn Lê Thị Vân, Khoa Kinh tế và QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Loc Thi Hang

Bạn Lộc Thị Hằng, Khoa Kinh tế & Ql xây dựng, Đại học Xây Dựng


Long Thi Dieu

Bạn Long Thị Điều, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Luu Thi Thu Trang

Bạn Lưu Thị Thu Trang, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Mai Thi Gam

Bạn Mai Thị Gấm, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Ngo Thi Que

Bạn Ngô Thị Quế, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Nguyen Danh Thi Nguyet

Bạn Nguyễn Danh Thị Nguyệt, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Nguyen Mai Hoa

Bạn Nguyễn Mai Hoa, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Nguyen Thi Anh

Bạn Nguyễn Thị Ánh, khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây Dựng


Nguyen Thi Hoai Thu

Bạn Nguyễn Thị Hoài Thư, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Nguyen Thi Hong Nhung

Bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Nguyen Thi Hong

Bạn Nguyễn Thị Hồng, Khoa Kinh tế & Ql xây dựng, Đại học Xây Dựng


 
Nguyen Thi Huyen Trang (2)

Bạn Nguyễn Thị Huyền Trang, Khoa Kinh tế & QL xây dựng


Nguyen Thi Mo

Bạn Nguyễn Thị Mơ, Khoa Kinh tế & Ql xây dựng, Đại học Xây Dựng


Nguyen Thi Sen

Bạn Nguyễn Thị Sen, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Nguyen Thi Thanh Lien

Bạn Nguyễn Thị Thành Liên, Khoa Kinh tế và QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


 
Nguyen Thi Thao

Bạn Nguyễn Thị Thảo, Khoa Cầu đường, Đại học Xây Dựng


 
Nguyen Thi Van 1011997

Bạn Nguyễn Thị Vân, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Nguyen Thi Van 19081997

Bạn Nguyễn Thị Vân, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Nguyen Thuy Dung

Bạn Nguyễn Thùy Dung, Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Đại học Xây Dựng


Tran Thi Trinh

Bạn Trần Thị Trinh, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng


Vo Thi Hoa

Bạn Võ Thị Hoa, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Vu Hong Tham

Bạn Vũ Hồng Thắm, Khoa Kinh tế & QL xây dựng, Đại học Xây Dựng


Vu Thi Phuong Hoa

Bạn Vũ Thị Phương Hoa, Khoa KT môi trường, Đại học Xây Dựng