Loading...
Đào tạo chuyên môn2021-03-24T10:39:59+00:00

Hoạt động đào tạo chuyên môn

  • Thúc đẩy sự quan tâm và tham gia của học sinh nữ trong khoa học và đổi mới sáng tạo thông qua giáo dục STEM và các kỹ năng số, tạo cơ hội để khuyến khích học sinh nữ từ các trường trung học phổ thông khám phá tiềm năng và theo đuổi các môn STEM như một sự lựa chọn ở bậc giáo dục đại học và lựa chọn STEM là nghề nghiệp trong tương lai.
  • Trại Tập huấn STEM là một hoạt động trọng tâm của Dự án nhằm trang bị kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực STEM cho nữ sinh.

10 khóa đào tạo chuyên môn cho các sinh viên trong ngành Công nghệ thông tin, Khoa học, Công nghệ đã được tổ chức với giảng viên là các chuyên gia của Microsoft, cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực STEM đã giúp sinh viên nắm vững chuyên môn của chuyên ngành học mình đang theo đuổi.

Các hoạt động