Thành thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả vừa đơn giản lại vừa khó khăn. Làm việc nhóm thành công là nền tảng tạo ra một nhóm hoạt động tốt.
Làm thế nào để làm việc nhóm hiệu quả?
Câu trả lời sẽ được giải đáp trong bài trình bày dưới đây:
[iframe src=”//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/co9DhOSezImSKq” width=”595″ height=”485″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no” style=”border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;” allowfullscreen> </iframe]
Trung tâm Giáo dục và Phát triển