1. Hội khuyến học
2. Quỹ Châu Á
3. Quỹ Merali
4. Microsoft
5. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
6. Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội
7. Trường Đại học Xây Dựng
8. Trường Đại học Cần Thơ
9. Trường Đại học An Giang
10. Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
11. Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
12. Đại học Khoa học – Đại học Huế
13. Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
14. Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
15. Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (Hutech)