Với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Merali, Quỹ Châu Á sẽ thiết lập các Chương trình học bổng Merali tại Việt Nam để hỗ trợ giáo dục đại học cho sinh viên nữ đủ điều kiện , mặc họ không thể  tiếp tục công việc học hành do khó khăn về tài chính. Chương trình học bổng  Merali sẽ hỗ trợ học bổng cho 40 nữ sinh tham gia chương trình đại học năm năm của 6 khoa: Kiến trúc và quy hoạch; Kinh tế và Quản lý xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp;  Kỹ thuật môi trường;  Cầu đường;  Cơ Khí xây dựng với chi phí trung bình 13,000,000đ (Mười ba triệu đồng) cho mỗi nữ sinh một năm:

DSC_0464

Học bổng chỉ cung cấp cho các sinh viên theo học chính quy.  Những sinh viên nhập học vào trường đại học thông qua quá trình kiểm tra chính thức.
Tiêu chuẩn lựa chọn và quy trình
Học bổng Merali sẽ được trao cho  nữ sinh có thu nhập thấp đã được nhận vào một trong các trường cao đẳng đã được phê duyệt hoặc các trường đại học được liệt kê ở trên. Các ứng cử viên cho học bổng sẽ chứng minh thành tích học tập và cam kết để học tập. Sự lựa chọn sẽ được dựa trên những điều sau đây:

  • Tất cả những người nhận học bổng phải được bước vào năm đầu tiên của trường đại học;
  • Tất cả những người nhận học bổng phải  bảo đảm được nhận vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội;
  • Tất cả những người nhận học bổng sẽ chứng minh nhu cầu tài chính (yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận lương / thu nhập của cha mẹ và giấy chứng nhận hộ nghèo có xác nhận của UBND xã nơi nữ sinh sống).

Các sinh viên nhận được học bổng này phải duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 (hệ 4) trở lên. Nếu sinh viên nào không duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 trong 2 kỳ liên tiếp thì sẽ bị cắt học bổng và thay thế sinh viên khác. Nhà trường sẽ lựa chọn sinh viên thay thế và gửi hồ sơ của sinh viên đó về Trung tâm. Yêu cầu đối với bạn sinh viên thay thế là: học cùng khóa và chuyên nghành với bạn sinh viên bị loại; có hoàn cảnh khó khăn; thành tích học tập tốt.