Ngày 16-17/3/2021, tại văn phòng Quỹ Châu Á đã diễn ra buổi phỏng vấn 24 bạn nữ sinh năm nhất đang theo học ngành khoa học và công nghệ của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và 12 bạn của trường Đại học Xây Dựng. Hầu hết các bạn tham gia phỏng vấn đều đạt tiêu chí của chương trình học bổng và thể hiện được mong muốn cao nhận học bổng: Điểm đầu vào đại học cao; Hoàn cảnh gia đình khó khăn; Tham gia nhiều hoạt động cộng đồng; Có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, cam kết tham gia các hoạt động của chương trình. Tuy nhiên, sau 2 ngày phỏng vấn cán bộ Quỹ Châu Á và Trung tâm đã lựa chọn ra 15 bạn xứng đáng để nhận học bổng, trong đó 10 bạn của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và 5 bạn Trường Đại học Xây Dựng.