Thay vì hiểu chỉ có lãnh đạo mới cần học kỹ năng lãnh đạo. Ngược lại kỹ năng này cần cho bất cứ ai nếu muốn có một cuộc sống thành công, hạnh phúc và có thể làm việc hiệu quả.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển