Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng đối với mọi người, mọi lứa tuổi. Có rất nhiều cách để trau dồi và củng cổ kỹ năng giao tiếp, ở trong bài trình bày dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách cải thiện và tăng cường kỹ năng giao tiếp thông qua các cuộc phỏng vấn.
[iframe src=”//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/cO65LRBlynW1Fm” width=”595″ height=”485″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no” style=”border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;” allowfullscreen> </iframe]
Trung tâm Giáo dục và Phát triển